Ενέργειες Διάχυσης

3rd Conference of Virtual Polymers

Marina Stramarkou, Sofia Papadaki, Ioanna Thanassoulia, Magdalini Krokida, Encapsulation of natural antimicrobial compounds in polylactic acid (PLA) and low density polyethylene (LDPE) for the development of safe medical waste bags, 3rd Virtual Edition of POLYMERS, PLASTICS AND COMPOSITES (Virtual Polymers-21), 11 May 2021, London.

13th Hellenic Polymer Society International Conference 

Marina Stramarkou, Sofia Papadaki, Ioanna Thanassoulia, Magdalini Krokida, Evaluation of shelf life of low density polyethylene (LDPE) films with encapsulated antimicrobial substances for application in medical waste management, 13th Hellenic Polymer Society International Conference (HPSIC), 12-16 December 2021, Athens, Greece

10th International Conference On Safety & Environment In Process & Power Industry

Marina Stramarkou, Sofia Papadaki, Vasilis Bekiris, Ioanna Thanassoulia, Magdalini Krokida, Use of Encapsulated Antimicrobial Substances in Innovative Litter Plastic Bag designed for Medical Waste and Litter with Significant Antimicrobial Load, 10th International Conference On Safety & Environment In Process & Power Industry, 8-11 May, 2022, Firenze, Italy

Journal of Chemical Engineering Transactions 

Marina Stramarkou, Sofia Papadaki, Vasilis Bekiris, Ioanna Thanassoulia, Magdalini Krokida, Use of Encapsulated Antimicrobial Substances in Innovative Litter Plastic Bag designed for Medical Waste and Litter with Significant Antimicrobial Load, Chemical Engineering Transactions, DOI :10.3303/CET2291057, 91, 337-342. 

Journal of Sustainability MDPI

Marina Stramarkou, Christos Boukouvalas, Sokratis E. Koskinakis ,Olga Serifi, Vasilis Bekiris,Christos Tsamis and Magdalini Krokida, Life Cycle Assessment and Preliminary Cost Evaluation of a Smart Packaging System, Sustainability, 2022, 14(12):7080. https://doi.org/10.3390/su14127080 

Poster SAFEBAG
Poster SAFEBAG
© 2021 GLOBAL Συμβουλευτική A.E.. Ακαδημίας 24, 106 71, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε